Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

Besiktningar

Säkerhetsbesiktning

Vi har tidigare haft en pool med besiktningsmän som varit auktoriserade av SBU som Säkerhetsbesiktningsmän.

Besiktningsmannen måste gå en uppdatering vart femte år för att vara godkänd. Då SBU lagt ner fortbildningen kan vi inte längre ta på oss detta på ett seriöst sätt tyvärr!

Kommittén kan dock fortfarande hjälpa till med frågor om säkerhet och annat.

Kontakta kansliet på telefon 031-69 00 69 eller Kjell Fredgren telefon 0705-84 70 20.

Överlåtelsebesiktning och eller värdering fortsätter som vanligt.

Lite artiklar om säkerhetsbesiktningar ligger kvar längre ner på sidan tills vidare.


Överlåtelsebesiktning och eller värdering

Tekniska kommittén har träffat en överenskommelse med Båtbesiktningmännens Riksförening som ger Kryssarklubbsmedlemmar 10% rabatt på dessa besiktningar

Länk till hemsida


Gasolrör

På många båtar sitter gasolflaskan med reducerventil, läcktestare och rör framme i ankarboxen. Miljön i ankarboxen är krävande, ständig fukt och saltvatten, vilket gör att utrustningen korroderar. Gasolröret passerar sedan på något sätt från ankarboxen in i båten.

På äldre plastbåtar var det vanligt att bara plasta fast gasolröret när det gick igenom skottet. Inte sällan så letar sig fukt då utefter röret in i genomföringen vid skottet.

En medlem råkade i våras ut för ett svårlokaliserat gasolläckage i ankarboxen. Det visade sig att gasolröret var i princip av där det plastats fast vid genomgången i akterkant ankarboxen.

Troligen berodde detta på korrosion då hela röret i ankarboxen var gropigt pga. korrosion. Har du en sådan installation och röret har börjat korrodera – byt röret. Passa också på att se över om ankarboxen verkligen är gastät in mot boutrymmet.

Det är inte ovanligt när vi besiktigar båtar att det är större och mindre hål för t.ex. lanternkablar i skottet. Kabelrör som går genom skottet måste tätas både på utsidan och inne i röret runt kabeln.

//Gert Swenson


Säkerhetsbesiktning? Varför då?

Artikel införd i Västpricken nr 2 2008

Svaret kan tyckas självklart men uppenbart inte. Tidigare fanns tydliga krav från Försäkringsbolagen, främst Svenska Sjö. Kravet var då att båtar som var 25 år och äldre måste vara säkerhetsbesiktigade för att få teckna en försäkring. Därefter följde återbesiktning vart 5:e år.

För några år sedan tog Svenska Sjö bort kravet och erbjuder istället rabatt på premien det år du besiktigar och på självrisken om något allvarligt inträffar. Följden har då blivit att intreset för säkerhetsbesiktningar idag är mycket lågt. Krav är uppenbart en stark drivkraft. Varför är det så?

Det borde istället vara så att båtägaren i eget intresse lär sig mer om sin båt. Säkerheten kan bli bättre om ägaren är medveten om de risker som finns och aktivt arbetar med dessa frågor. En försäkring förebygger inte olyckor - det kan du bara själv göra!

Det är våra erfarenheter som besiktningsmän att alla båtar, nyare som äldre, har små eller ibland riktigt stora brister i säkerheten och det finns idag exempel på nya båtar som har inbyggda säkerhetsbrister redan i utställningshallen. Att båten är ny är således ingen garanti för att den håller hög säkerhetsnivå. Hur är det med din båt, "Pärlan"?

Du som är skeppare ombord har ett stort ansvar och allt ansvar. Vi kan hjälpa dig att höja säkerhetsnivån i din båt och öka tryggheten för dig och din familj.

Går du i sälj- eller köptankar kan en säkerhetsbesiktning ge dig en uppfattning om båtens status.

SXK-Västkustkretsen har flera erfarna "båtmän" som hjälper dig att sepå båten med andra ögon. Det är lätt att bli hemmablind. Du får ett protokoll på eventuella brister som du åtgärdar i din egen takt. Se protokollet som en rad goda råd och inte kritik av din älskade "Pärla". Du får inte "körförbud" utan protokollet är ditt stöd i det egna säkerhetsarbetet.

Föreskrifter och erfarenheter har vi samlat i "SXK Båtpärm". I pärmens kapitel 14, som handlar om; Däck, Motor, Bränsle, Brandskydd, Gasol m.m. finner du svar på många frågor om hur du löser problem, vilka regler som gäller, hur du själv kan kontrollera osv.

Du kan abonnera på pärmen så får du årligen uppdatering av de olika kapitlen. I samband med besikning får du pärmen till rabatterat pris.

Säkerhetsbesiktning kan du beställa genom Västkustkretsens kansli 031-69 00 69. Kostnaden för en besiktning är några hundralappar.

Ett av de övrgripande målen för SXK är att värna om säkerheten till sjöss. Vi jobbar aktivt för medlemmarnas säkerhet.

/Kjell Fredgren

Tekniska kommittén


Säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar

Artikel om säkerhetsbesiktning införd i Västpricken nr 1 1999

Många av oss har fritidsbåtar som snart närmar sig 25-årsstrecket. Då kan det vara aktuellt med en säkerhetsbesiktning.

För att få veta hur en besiktning går till fick jag tillfälle att följa med Rune Johansson, som är en av Kryssarklubbens utbildade säkerhetsbesiktningsmän. Han skulle säkerhetsbesiktiga en Vindö 40 från 1974.

Tryggare ombord

Svenska Båtunionen har i samråd med bland andra Sjösäkerhetsrådet och Sjöfartsverket utarbetat besiktningsregler för fritidsbåtar. Man har utbildat auktoriserade besiktningsmän. Kryssarklubben har låtit utbilda ett antal personer. Rune är en av dessa. Rune är skyldig att besiktiga båtar även utanför sin egen organisation.

Besiktningen kan ske på land eller i sjön. Vid en besiktning bedöms båtens skick ur säkerhetssynpunkt och inte dess värde. De förslag till ingrepp som föreslås i besiktningsprotokollet görs sedan av båtägaren och på dennes ansvar.

Båtägare som har sin båt försäkrad i Svenska Sjö skall dels besiktiga båten då den är 25 år, dels därefter besiktiga båten vart tredje år.

Den båtägare, som själv vill gå igenom sin båt på ett systematiskt sätt vid andra tillfällen än vid besiktning, kan köpa SXK Båtpärm på Västkustkretsens kansli för 150 kronor. I samband med båtbesiktningen kostar den 75 kronor. Den innehåller bl a beskrivande skisser och är ett bra hjälpmedel för att göra båten säkrare. En nödvändig "Gör det själv" –pärm för att höja säkerheten. Pärmen skall finnas ombord och kan sägas vara en livförsäkring till en ringa kostnad..

Besiktningen

När vi satt oss i sittbrunnen började Rune med att berätta att han skulle besiktiga skrov och däck, motor, bränslesystem, elsystem, styr- och reglagesystem, övriga system (värme, spis, kök, kylskåp och ventilation), brandsläckare, gasol, navigationsutrustning och rigg. Besiktningsmannen upprättar ett protokoll.

Besiktningsprotokollet liknar det du får vid bilbesiktningen. Under avsnittet Skrov och däck granskar Rune skrov, däck och överbyggnad, fästpunkter, köl och skädda, skrovgenomföringar, personskydd, flytbarhet (mindre båtar) , manuell länspump och offeranoder. En anmärkning kan till exempel vara att offeranod saknas. På liknande sätt gås de olika avsnitten i protokollet igenom punkt för punkt.

Rune är noga med att betona att besiktningsmannen inte har någon myndighetsfunktion utan enbart en servicefunktion. Han berättar också att det blir allt vanligare att han anlitas av personer, som skall köpa en begagnad båt. Det är tryggt att kunna få båten säkerhetsbesiktigad innan man definitivt bestämmer sig.

Skrov och däck

Rune följer protokollet och börjar med Skrov och däck. Han kontrollerar infästningen av rutorna , däckets anslutning mot överbyggnaden, mantågsstöttornas infästning och lanternornas placering och funktion. Vindö 40 har endast en knap fram (bild 1), något som kräver att infästningen under däck måste vara mycket stabil. När vi kryper under däck visar det sig att man hade monterat en bit marinplywood som mothåll. Här borde det suttit en rostfri plåt i stället. Förtöjningsknaparna bak hade för små brickor. På länspumpen bak fanns det endast enkla slangklämmor.

Då båten besiktigades i sjön, kunde inte skrovet bedömas. Rune påpekar det viktiga i att ha dubbla slangklämmor vid alla bordgenomföringar och att det skall vara rostfria slangklämmor. Om röranslutningen är för kort är det klokt att byta till en genomföring med längre röranslutning.

Rune påminner om de artiklar vi kunnat läsa om dåliga bordgenomföringar. Ett bra sätt att kontrollera dem är att före sjösättning rycka i slanganslutningarna.

En titt i aktre skottet visade att en dräneringsslang på babordssidan var sprucken och deformerad på grund av att tunga saker hade tryckt till den. Denna slang bör bytas ut mot en armerad slang. Rune konstaterade också att akterstagsinfästningen under däck inte var bra. Det räcker inte med klena brickor. Måste åtgärdas.

Motor

Motorfästet på babords sida behöver bytas. Isolering med oljetät yta saknas. Ny kan lätt monteras. Motorrummet bör vara skilt från andra utrymmen med skott eller dylikt och får inte användas för annat ändamål.

Motorn läcker olja och motorns luftintag sitter så till att motorn inte kan få tillräckligt med luft.

Ljuddämparen skall ha dubbla slangklämmor och detta gäller också vid utloppet för avgasröret i aktern. Dubbla slangklämmor skall även finnas för sjövattenintaget och vid impelleranslutningen. Länspumpen hade endast enkla slangklämmor.

Bränslesystem

Bränslesystemet skall ha dubbla rostfria slangklämmor från påfyllningen till motorn. I denna båt satt en galvad slangklämma i ena ändan av slangen. Ledning mellan slang och motor skall för en bensinmotor vara av koppar. Hela bränslesystemet skall vara jordat (alla båtar) från däcksgenomföring och luftningsventil via tank till motorblock. Plasttratt skall inte användas vid tankning. I samband med tankning skall tappmunstycket vara i metallisk kontakt med däcksbeslaget.

Rymmer tanken mer än femtio liter skall den dels ha en inspektionslucka, dels ha ett skvalpskott. På Vindön saknades manlucka och det gick inte att konstatera om det fanns något skvalpskott.

Där man gjort hål för reglagekablar och bränsleledningar skall man montera täta manschetter.

Elsystem

Batterierna skall vara åtkomligt placerade och väl fastsatta. På Vindö 40:an fanns det plats för fyra batterier men man hade endast tre och dessa var otillräckligt fästade (bild 3). I annat fall är risken stor att batteriet ger sig av på drift i kölsvinet vid hårt väder. Batterikablar skall vara väl klamrade eller förlagda i rör samt skyddade mot mekanisk påverkan, vatten eller bränsle.

Elkablar får inte plastas in utan skall gå att byta ut. Ledningarna bör vara väl märkta.

All starkströmsutrustning skall ske via jordfelsbrytare.

Säkringstavlan bör vara uppmärkt och kopplingsschema finnas ombord. På Vindön fanns ett kopplingsschema och elcentralen var OK.

Styrning och reglage

Styrsystemet hade inget glapp eller något onormalt slitage. Nödstyrning fanns ej. Rune kunde inte konstatera om det fanns något roderstopp.

Pentry och värmare

Båten var utrustad med en Wallasvärmare, som var placerad på toaletten, och ett fotogenkök, typ Wallas. Båda enheterna var i gott skick. Kylskåp och värmare skall vara fast monterade.

Brandsläckare och gasolsystem

Brandsläckaren var placerad i en garderob i förpiken. Detta var inte någon bra plats. Den skall monteras på en väl synlig plats och så att den är lätt att nå.

Släckaren var av typ BC. I dag är det krav på att man skall ha brandsläckare av typ AB eller ABE. Halonsläckare är inte tillåtna. Båtar över tio meter skall ha minst två släckare.

Rune visade oss hur man enkelt kontrollerar sin brandsläckare. Han ger oss tipset att slå den i bryggan varje år så att pulvret inuti släckaren roterar. Sedan håller man den i våg och lutar den därefter åt båda håll och man känner då hur tyngdpunkten förskjuts när pulvret i släckaren flyttar på sig.

Rune passade också på att kontrollera nödblossen, som var för gamla och bör bytas ut.

Navigation

Här kontrolleras lanternor och kompass och de var bra.

Man bör ha en båtpärm ombord innehållande instruktionsböcker, kopplingsscheman, broschyrer med mera.

Rigg

Riggen och alla ingående detaljer skall vara fria från skador eller onormalt slitage. Vantskruvar och riggbult skall vara säkrade och säkringen skyddad mot yttre påverkan. Båten klarade besiktningen på denna punkt.

På land

Vid en besiktning på land kontrolleras skrovet. Man knackar på det för att ta reda på om det föreligger någon delaminering. Bordgenomföringarna kontrolleras. Vidare granskas köl, skädda och roder.

Vid besiktning av kölen undersöks om det finns några sprickor eller om båten har svajköl. Skäddans skick kontrolleras, liksom rodrets infästning, leder och hjärtstockens infästning i rodret. Ett bra sätt att få ut eventuellt vatten i rodret och förhindra frostsprängning är enligt Rune att borra ett hål i underkant på rodret och låta det vara öppet under den tid båten står på land. Innan sjösättningen sätter man igen hålet med till exempel Sikaflex.

Övrigt

Besiktningen tog en dryg timma. Rune skriver ut protokollet hemma och sänder det sedan till båtägaren. Kopior av protokollet sänds till Västkustkretsen och Svenska Båtunionen. Besiktningsmannen behåller själv en kopia.

Det finns i dag cirka 1000 utbildade besiktningsmän i landet. Västkustkretsen har i dag ca 20 besiktningsmän. Antalet besiktningar kommer att öka de närmaste åren med tanke på båtbeståndets ålder.

Rune säger avslutningsvis att besiktningen utgår från moderna krav. Kraven kan inte appliceras direkt på äldre båtar utan viss ombyggnad. Här får den enskilde båtägaren avgöra (gärna i samråd med besiktningsmannen) vilka ingrepp som är möjliga med hänsyn till båtens kondition och konstruktion.

När jag är på väg hem funderar jag på vilka anmärkningar jag skulle fått, om det varit min båt som besiktigats. Den där pärmen tänker jag köpa. Då kan jag själv göra en systematisk genomgång av båten så att den är i gott skick inför varje sjösättning och säkerhetsbesiktning. Men det viktigaste är ändå att jag vet att jag har en båt som är tillförlitlig och sjövärdig.

/ Gunnar Hejde


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2016-02-02 20:39.
Visad: 1262 gånger.